Projekts "Iespēja, nevis nespēja darba vidē” (AnDiW) ir Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts, ko 2009. gadā apstiprinājusi Eiropas Komisija Mūžizglītības programmas ietvaros. (Projekta Nr. 2009-1-LV1-LEO05-00370, iesākts: 01/10/2009, tiks pabeigts: 30.09.2011.)

Katrs projekta partneris gūs ieskatu par situāciju cilvēku ar nespējām nodarbinātībā partneru valstīs, kā arī par mehānismiem, kas stimulē uzņēmējus nodarbināt šos cilvēkus. Partneri izvērtēs situāciju nacionālā un starptautiskā līmenī, salīdzinās un dalīsies zināšanās un pieredzē.

Šis projekts ir sagatavots, pamatojoties uz iepriekšējo projektu ar nosaukumu "Iespēja, nevis nespēja nodarbinātībā”, akronīms – AnDE (Leonardo da Vinci pilotprojekts, Nr. 2003-LV/03/B/F/PP-172.002, īstenots laikā: 01/11/2003 – 31/12/2005, projekta virzītāja – ISMA), kura galvenais mērķis – teorētiski un praktiski sagatavot darba devējus cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai (www.ande.isma.lv).

Projects ir sagatavots ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publikācijas autori ir izteikuši savus uzskatus un Komisija nav atbildīga par šeit pausto viedokli.